30 jun 2023 17:06

Wijzigingen inzake de identificatie van gebruikers van pre-paidkaarten voor mobiele communicatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 27 november 2016 betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele openbare elektronische-communicatiediensten die worden geleverd op basis van een voorafbetaalde kaart actualiseert.

Naar aanleiding van de aanneming van de wet van 20 juli 2022 betreffende het verzamelen en het bewaren van de identificatiegegevens en van metagegevens in de sector van de elektronische communicatie en de verstrekking ervan aan de autoriteiten, wordt het koninklijk besluit van 27 november 2016 gewijzigd op de volgende domeinen: 

  • het koninklijk besluit wordt in overeenstemming gebracht met artikel 127 van de wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door de wet gegevensbewaring van juli 2022:
    • een aantal bepalingen worden opgeheven omdat ze betrekking hebben op punten die voortaan geregeld wordt in het artikel 127 
    • de identificatiemethode via gezichtsherkenning die ingeschreven is in artikel 127, wordt weerspiegeld in het ontwerp van koninklijk besluit
  • elementen die niet langer relevant zijn, worden opgeheven
  • sommige bepalingen zijn verbeterd om rekening te houden met de ervaring op het terrein. Zo wordt het ontwerp toegepast op de voorafbetaalde kaarten ongeacht de elektronische-communicatiedienst die wordt verstrekt en niet meer enkel op de voorafbetaalde kaarten die worden geleverd in het kader van een mobiele elektronische-communicatiedienst 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, het BIPT, het Interministerieel comité voor telecommunicatie en radio-omroep en televisie, het Overlegcomité en de Raad van State.