13 okt 2023 16:54

Wijzigingen inzake de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de omzetting beoogt van de EU-richtlijn 2021/2101 tot wijziging van richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren.

Deze omzetting houdt in dat vennootschappen met een omzet van meer dan 750 miljoen euro een verslag inzake informatie over de inkomstenbelasting moeten opstellen en openbaar maken, alsook de niet-Europese uiteindelijke moederondernemingen die in België economisch actief zijn met een of meer grote dochterondernemingen of grote bijkantoren. Belgische vennootschappen die enkel onder het Belgische belastingregime vallen, zijn vrijgesteld van de verplichting.

Het voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft