08 dec 2023 19:58

Wijzigingen inzake de regelgeving voor veiligheidsverificaties

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat, in het kader van de hervorming van de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO), diverse wijzigingen doorvoert betreffende de regelgeving op het gebied van veiligheidsverificaties.

Door de wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen die in februari 2023 werd goedgekeurd, werd de bevoegdheid van de NVO inzake veiligheidsverificaties naar de federale politie overgeheveld. De resterende bevoegdheden van de NVO, met inbegrip van de veiligheidsmachtigingen en de goedkeuring van de systemen om geclassificeerde informatie over te dragen en te bewaren, alsook de creatie, het beheer en de verdeling van cryptografisch materiaal, zullen naar de Veiligheid van de Staat overgeheveld worden, die daartoe in ons land als NVO zal optreden.

In dit kader maakt het voorontwerp van wet het mogelijk om de regelgeving betreffende de veiligheidsverificaties grondig te herzien. Het doel is om tegemoet te komen aan diverse vaststellingen van het Rekenhof en mee te evolueren met veranderende realiteit in België op het vlak van bescherming.

De volgende wijzigingen werden doorgevoerd: 

  • de bepalingen van de wet van 1998 worden herschreven om de tekst samenhangend en leesbaarder te maken
  • de aflevering van veiligheidsadviezen wordt veralgemeend en de praktische modaliteiten van aanvragen van veiligheidsadviezen en de aflevering ervan worden verwezen naar een koninklijk besluit
  • de mogelijkheid wordt voorzien om een continue monitoring van de veiligheidsverificaties te organiseren gedurende de hele geldigheidsduur van het veiligheidsadvies, op voorwaarde dat de toestemming van de betrokkene niet is ingetrokken
  • een voorlopige oplossing wordt voorzien voor het probleem van de beschikbare informatie over een persoon die in het buitenland woont, verblijft of er gedurende de laatste vijf jaar heeft gewoond, verbleven of doorgereisd
  • door het opzetten van een digitaal platform voor het invoeren en verwerken van individuele aanvragen, zullen de veiligheidsofficier en de beheerder van de veiligheidsadviezen er verantwoordelijk voor zijn dat het toestemmingsformulier volledig is en dat de identificatiegegevens van de persoon correct zijn

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State, het Controleorgaan op de politionele informatie, de Gegevensbeschermingsautoriteit en het Comité I.