26 mei 2023 16:48

Wijzigingen inzake de regeling van de private en bijzondere veiligheid - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de wet betreffende de regeling van de private en bijzondere veiligheid wijzigt.

Het voorontwerp van wet, aangepast aan het advies van de Raad van State, wijzigt twee artikels van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. Het gaat om: 

  • Artikel 37: 

Dit artikel regelt de vergunningsvoorwaarde voor ondernemingen die actief (willen) zijn binnen de sector van de private en bijzondere veiligheidArtikel 37 wordt gewijzigd om rechtspersonen en natuurlijke personen aan dezelfde regels te onderwerpen. Voor beiden vormt een correctionele veroordeling voor inbreuken op de wegverkeerswetgeving of onopzettelijke slagen in het verkeer geen objectieve rechtsgrond meer.

  • Artikel 61:

Dit artikel bepaalt dat de personen die bepaalde functies uitoefenen binnen de sector van de private en bijzondere veiligheid onderdaan moeten zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat en hun hoofdverblijfplaats moeten hebben in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat.

Om rekening te houden met de handels- en samenwerkingsovereenkomst van 24 december 2020 (Brexit-akkoord) tussen enerzijds de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en anderzijds het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, wordt artikel 61 gewijzigd met als doel toe te laten dat personen met de Britse nationaliteit en/of met hoofdverblijfplaats in het Verenigd Koninkrijk lesgever kunnen zijn en/of een uitvoerende of commerciële functie kunnen uitoefenen binnen de sector van de private en bijzondere veiligheid, hoewel het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uitmaakt van de Europese Economische Ruimte.

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.