17 jun 2022 16:15

Wijzigingen inzake de registratie van persoonsgegevens voor de vergoeding van medische hulpmiddelen en implantaten

De Ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed betreffende het afhankelijk maken van de vergoeding van geneeskundige verstrekkingen op het gebied van medische hulpmiddelen en implantaten van de registratie van specifieke persoonsgegevens.

Het voorontwerp beoogt wijzigingen aan te brengen aan de gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering (GVU-wet) inzake geneeskundige verstrekkingen op het gebied van medische hulpmiddelen en implantaten. 

Dit is nodig om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen uit de Verordening 2016/679 (EU) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Concreet gaat het over onder meer de volgende punten inzake gegevensverwerking:

  • de wijze van registratie
  • het doel van de registratie
  • welke gegevens geregistreerd kunnen worden
  • welke personen verwerkingen mogen uitvoeren
  • welke personen toegang hebben
  • de bewaringstermijn
  • de verwerkingsverantwoordelijke

Daarnaast is er ook een actualisering van de terminologie en het instellen van een overgangsperiode voor de gegevensverwerkingingen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.