14 jul 2023 17:39

Wijzigingen inzake de uitkering voor zelfstandigen die hun beroepsactiviteit tijdelijk onderbreken in het kader van mantelzorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed dat enkele wijzigingen doorvoert in het koninklijk besluit van 27 september 2015 over de toekenning van een uitkering ten voordele van de zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt om zorgen te geven aan een persoon.

Zelfstandigen die zorgen voor een naaste komen onder bepaalde voorwaarden en modaliteiten in aanmerking voor een uitkering. Het koninklijk besluit van 27 september 2015 definieert welke situaties hiervoor in aanmerking komen, waaronder de zorgen verleend aan een gehandicapt kind. Onder ‘gehandicapt kind’ wordt onder meer verstaan dat het kind een integratietegemoetkoming geniet.

Sinds 1 augustus 2020 is de leeftijdsgrens voor een integratietegemoetkoming verlaagd van 21 jaar naar 18 jaar. Gelet op het feit dat het koninklijk besluit van 27 september 2015 nog verwijst naar de minimumleeftijd van 21 jaar, is een aanpassing van dit koninklijk besluit noodzakelijk.

Verder wordt ook reglementair verankerd dat de verschuldigde sociale bijdragen en de betaalde sociale bijdragen vastgelegd in het koninklijk besluit van 27 september 2015 wel degelijk de wettelijk verschuldigde voorlopige sociale bijdragen betreffen. Tot slot worden ook de beroepsmodaliteiten in het kader van een beslissing tot weigering of terugvordering uitdrukkelijk in het koninklijk besluit ingeschreven.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.