27 okt 2023 22:51

Wijzigingen inzake de werkbonus voor werknemers met lage lonen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voorziet in de versterking van de werkbonus voor werknemers met lage lonen.

In lijn met het afsprakenkader tussen de sociale partners voor de periode 2021-2022 en 2023-2024 en in uitvoering van de notificatie van de ministerraad van 16 juli 2021 over het sociaal akkoord van de Groep van Tien, wordt het nettoresultaat van de verhoging van het bruto minimumloon met 35,70 euro verhoogd tot 50 euro netto per werknemer op 1 april 2024.

Om deze nettoverhoging van het nettoloon met 50 euro te realiseren zal de fiscale werkbonus voor de werknemers met een lager loon gericht worden versterkt. Zo zal de sociale werkbonus opgesplitst worden in een A-component voor alle lage lonen en een B-component voor de laagste lonen. De fiscale werkbonus kan aldus gecibleerd worden versterkt voor enkel de laagste lonen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad en de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 8bis, 31bis et 32bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders