19 jan 2024 17:16

Wijzigingen inzake het beroep van auto-expert

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een voorontwerp van wet goed dat de erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en de werking van het Instituut van auto-experts wijzigt.

Het voorontwerp richt zich op verschillende aspecten van de wetgeving met betrekking tot auto-experts:

  • het wijzigt de definitie van de activiteit en verruimt het toepassingsgebied van de wet
  • het versoepelt de voorwaarden voor de uitoefening van het beroep door een rechtspersoon
  • het geeft toegang tot het beroep op basis van beroepservaring
  • het optimaliseert verschillende regels met betrekking tot de werking van het Instituut
  • het voorziet vormelijke wijzigingen die taalkundige fouten verbeteren en de bepalingen van de wet beter structureren
  • het biedt de mogelijkheid om het bedrag van de bijdrage aan te passen aan het aantal kwartalen inschrijving per jaar

De tekst zal gepubliceerd worden op de site www.business.belgium.be in het kader van de uitvoering van een evenredigheidsbeoordeling. Daarna wordt het voorontwerp ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en tot oprichting van een Instituut van de auto-experts