13 jul 2018 16:03

Wijzigingen met betrekking tot het sociaal statuut der zelfstandigen en de bijhorende pensioenregeling

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block, minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die betrekking hebben op het sociaal statuut der zelfstandigen en de bijhorende pensioenregeling.

Op basis van de bestaande procedure kunnen zelfstandigen in staat van behoefte of in een toestand die de staat van behoefte benadert, zich tot de Commissie voor vrijstelling van bijdragen wenden om een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van betaling vragen voor de voor bepaalde kwartalen. De dossiers worden ter zitting door de Commissie voor vrijstellingen onderzocht en de gemiddelde behandeltermijn bedraagt zes maanden.

Het voorontwerp voorziet om het vage criterium 'behoefte' of 'toestand die de staat van behoefte benadert' te vervangen door het criterium 'zich in een moeilijke financiële of economische situatie' te bevinden en hervormt het proces van behandeling van de aanvragen tot vrijstelling. Er wordt voorzien dat het onderzoek van de aanvraag tot vrijstelling gedaan zal worden door de diensten van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) in het kader van een administratieve procedure.

Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 bepaalt de praktische modaliteiten van de procedure.

Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 voorziet dat de zelfstandige die een vrijstelling van de betaling van de bijdragesupplementen die voortvloeien uit een regularisatie verkrijgt, terwijl hij niet gevraagd heeft vrijgesteld te worden van de betaling van de voorlopige bijdragen en die betaald heeft, zijn pensioenrechten op basis van de genoemde voorlopige bijdragen behoudt. 

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, met betrekking tot de invloed van de vrijstelling van de betaling van de bijdragesupplementen op het pensioen