31 aug 2018 17:57

Wijzigingen op vlak van onderhoudsuitkeringen en achterstallen bij alimentatievorderingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat verscheidene wijzigingen aanbrengt in de wet tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen, wat de automatisering van de uitvoerbare titel over de onderhoudsuitkeringen en achterstallen betreft.

Het voorontwerp van wet voorziet dat in geval van niet-betaling van onderhoudsuitkeringen en achterstallen, deze schuld via een geautomatiseerde procedure aan een innings- en invorderingsregister wordt overgedragen. Dit register vormt voortaan de uitvoerbare titel voor de invordering van de onderhoudsuitkeringen en achterstallen, en dit ter vervanging van het dwangbevel.

In tegenstelling tot het dwangbevel dat een individuele uitvoerbare titel is, is een innings- en invorderingsregister evenwel een algemene lijst die periodiek en op een geautomatiseerde wijze wordt opgemaakt en die de identificatie van de verschillende onderhoudsplichtigen evenals het bedrag, dat door ieder van hen verschuldigd is, bevat.

Op deze manier wordt andermaal een stap gezet in de harmonisering en de toenemende mate van automatisering van het invorderingsproces van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, dat de algemene administratie van de inning en de invordering toekomt.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën wat betreft de automatisering van de uitvoerbare titel