05 feb 2021 16:22

Wijzigingen van de Elektriciteitswet en de wet betreffende het capaciteitsvergoedingsmechanisme - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten, in tweede lezing, een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de Elektriciteitswet en de wet van 22 april 2019 ter invoering van een capaciteitsvergoedingsmechanisme in het kader van de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

Met het capaciteitsvergoedingsmechanisme wil België de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening waarborgen, met name met het oog op de kernuitstap die voorzien is tussen 2022 en 2025. Concreet moet de regeling waarborgen dat er voldoende capaciteit is om te beantwoorden aan de elektriciteitsvraag.

Dit voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, beoogt om de Elektriciteitswet en de wet van 22 april 2019 ter invoering van dit capaciteitsvergoedingsmechanisme te wijzigen als volgt:

  • de wet aanpassen aan de Verordening (EU) 2019/943 betreffende de interne markt voor elektriciteit
  • de wet aanpassen aan de parlementaire resolutie 1220/007 met betrekking tot het capaciteitsvergoedingsmechanisme voor elektriciteit wat betreft de transparantie, kostprijs, financieringswijze, marktwerking, en notificatie aan de Europese Commissie
  • de standstill-clausule aanpassen teneinde de wet in werking te doen treden en zodoende alvast een wettelijke basis te verschaffen voor de voorbereidingen voor de eerste veiling
  • een aantal lacunes of onduidelijkheden wegwerken
  • de twijfel vanwege de Europese Commissie omtrent de intermediaire prijslimiet wegnemen

De ministerraad gelast de minister van Energie om ervoor te zorgen dat de totale meerkost van het beleid van de federale regering op de elektriciteitsfactuur van gezinnen, KMO's en bedrijven wordt verminderd. De minister van Energie zal concrete voorstellen doen met als doel de bescherming van de koopkracht van de gezinnen en competitiviteit van de bedrijven tegen het najaar.

Het voorontwerp ​​​​​​wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot wijziging van de wet van 22 april 2019 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt teneinde een capaciteitsvergoedingsmechanisme in te stellen