20 jul 2022 18:00

Wijzigingen van productnormen voor duurzame productiemethodes

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Zakia Khattabi een voorontwerp van wet goed over de productnormen ter bevordering van duurzame productiemethodes.

Dit voorontwerp van wet brengt de Belgische wetgeving in overeenstemming met vier Europese verordeningen, daterend van 2016 tot 2020.

Het voorontwerp bepaalt sancties voor overtredingen in verband met emissies van bepaalde verbrandingsmotoren, persistente organische verontreinigende stoffen, kwikverontreiniging en reglementeert de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie. De verordening EU 2019/1020 vereist bijvoorbeeld dat een product voldoet aan alle EU-regelgeving wanneer het online wordt verkocht. De regering heeft hiervoor recentelijk de inspectie op e-commerce versterkt, op voorstel van de minister van Leefmilieu en de minister van Volksgezondheid. De straffen moesten nog worden bepaald.

Het voorontwerp harmoniseert ook de definities van herbruikbare verpakking, nuttige toepassing, recycling en verwijdering. Er is ook een extra wettelijke basis gecreëerd om toekomstige maatregelen mogelijk te maken die de productcirculariteit verbeteren.

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers