22 mei 2021 11:03

Wijzigingen wat betreft de wilsverklaring inzake euthanasie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat twee koninklijke besluiten wijzigt over de wilsverklaring inzake euthanasie.

De wet van 15 maart 2020 bepaalt dat de wilsverklaring inzake euthanasie voor onbepaalde duur geldig is. Dat heeft tot gevolg dat het koninklijk besluit van 2003, waarin de duur van de wilsverklaring beperkt wordt tot vijf jaar, moet worden aangepast. 

Het koninklijk besluit uit 2007 wordt op zijn beurt aangepast aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast wordt ook de administratieve procedure voor de registratie van de wilsverklaring inzake euthanasie vereenvoudigd. Op verzoek van de aangevers registreren de gemeenten namelijk hun wilsverklaringen in de daartoe voorziene databank. Het bewijs van die registratie en de wilsverklaring worden vervolgens aan de aangever bezorgd. De papieren wilsverklaringen worden dus niet langer verstuurd of opgeslagen bij de FOD Volksgezondheid.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit wijziging tot het koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken en het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld