11 dec 2021 12:55

Wijzigingen wat betreft het beheer van het globaal medisch dossier - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke in tweede lezing twee ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende het beheer van het globaal medisch dossier (GMD). 

Sinds 1 januari 2021 is de papieren facturatie van het GMD verdwenen. De facturatie kan immers eenvoudig gebeuren vanuit het elektronisch medisch dossier van de patiënt door zich in te schrijven voor de MyCareNet-dienst ‘Beheer van het GMD’ (eGMD). De reglementering van het persoonlijk aandeel wordt aangepast met het oog op het vrijwaren (één jaar) van de rechten van de patiënten van de huisartsen die zich niet zouden inschrijven voor de MyCareNet-dienst eGMD. De rechten van de rechthebbenden die eindigen op 31 december 2020 of op 31 december 2021 worden automatisch verlengd tot 31 december 2022.

De ontwerpen, aangepast aan de opmerkingen van de Raad van State, worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen (Beheer GMD)