03 mei 2024 17:51

Zaakverdeling van de rechtbank van eerste aanleg in Namen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg in Namen.

Het ontwerp bepaalt dat de onderzoeksrechters, de jeugdrechters en de beslagrechters hun bevoegdheden uitoefenen op het volledige grondgebied van het gerechtelijke arrondissement Namen en dat het kabinet van onderzoeksrechters is gevestigd in Namen.

Door het ontwerp worden de zittingen kortgeding, met uitzondering van deze in familiezaken, in Namen gecentraliseerd, alsook de zittingen van de raadkamers in strafzaken en de zittingen van de correctionele rechtbank waarop gedetineerden verschijnen.

De inleidingszittingen (behalve deze in correctionele zaken met gedetineerden), de beroepen tegen de vonnissen van de politierechtbank, de dossiers snelrecht, de hersteltrajecten, de beroepen tegen vonnissen van het vredegerecht en de familiezaken worden behandeld in de twee afdelingen (Namen en Dinant).

De behandeling ten gronde van de overige dossiers worden vervolgens tussen de afdelingen verdeeld volgens de kortste termijnen van rechtsdagbepaling in elk ervan of volgens de noodwendigheden van een goede rechtsbedeling.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg te Namen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen