22 jun 2018 16:30

Zaakverdeling van de rechtbank van eerste aanleg van Namen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Namen vaststelt.

Een koninklijk besluit, ingevoerd op 16 februari 2016, maakt de afdeling Namen exclusief bevoegd voor de strafzaken met betrekking tot overtredingen van de wetten en verordeningen over sociaaleconomische aangelegenheden, financiële en fiscale zaken en douane en accijnzen, en dit voor het volledige arrondissement. Het ontwerp dat vandaag werd goedgekeurd breidt de exclusieve bevoegdheidstoekenningen aan de afdeling Namen uit tot de strafzaken met betrekking tot milieu, stedenbouw, landbouw, hormonen, voedselveiligheid en dierenwelzijn.

Het doel van dat 'bijeenbrengen' van bevoegdheden werd verantwoord door de wil om één enkele rechter te specialiseren en de zittingstijden te rationaliseren. Dat zal ook de mogelijkheid bieden om verplaatsingen van magistraten en van personeelsleden naar de afdeling Dinant om er uiterst zeldzame geschillen te behandelen, te voorkomen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg te Namen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen