19 apr 2024 20:19

Zaakverdeling van het arbeidshof in Gent

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van het arbeidshof in Gent.

Het ontwerp heeft als doel om de afdeling in Gent exclusief bevoegd te maken voor de geschillen over de sociale zekerheid van zelfstandigen, zonder afbreuk te doen aan de toegang tot justitie en de kwaliteit van de dienstverlening.

De afdeling in Gent moet immers aanzienlijk meer zaken over sociale zekerheid voor zelfstandigen behandelen dan die in Brugge. Deze materie is zeer technisch en wordt over het algemeen door dezelfde gespecialiseerde advocaten behandeld. Door de centralisatie kunnen deze dossiers behandeld worden door magistraten die in de materie zijn gespecialiseerd, waardoor de kwaliteit van de rechtspraak en dus de dienstverlening verbeterd wordt.

Het ontwerp van koninklijk besluit treedt in werking op 1 september 2024. Het wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van het arbeidshof te Gent en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de ondernemingsrechtbanken en de politierechtbanken in afdelingen