05 okt 2018 16:42

Zachte landingsbanen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vergoeding die door werkgevers wordt toegekend in het kader van de verlichting van de werklast van oudere werknemers tracht uit te sluiten van het loonbegrip.

Het ontwerp voert een maatregel van de 'jobsdeal' uit en heeft als doel om vanaf 1 januari 2019 ook individuele werknemers het recht te geven om te kiezen voor een ‘zachte landingsbaan’. Vanaf dan kunnen dus ook individuele werknemers, bij gebrek aan een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal niveau, een van sociale bijdragen vrijgestelde vergoeding ontvangen, die wordt toegekend ter compensatie van het loonverlies dat ze lijden als gevolg van de verlichting van de werklast.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, §2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders