15 jun 2012 18:30

Zakelijke zekerheden op roerende goederen gemoderniseerd

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de wetgeving over de zakelijke zekerheden op roerende goederen moderniseert*.  Het is voornamelijk de wetgeving over het pand dat ten gronde verandert.

De voorwaarde dat de schuldenaar (de zekerheidsteller) van zijn roerende goederen onteigend wordt, vervalt als voorwaarde om er een pand op te vestigen. De schuldenaar behoudt dus de goederen en kan ze gebruiken om er inkomsten uit te verwerven. Vermits het pand niet langer gebaseerd is op een onteigening zal de tegenwerpelijkheid van het pand tegenover derden gebeuren door de inschrijving in een pandregister. Dat register wordt ingesteld bij de dienst Hypotheken van de FOD Financiën. Ook de procedure van uitwinning van een pand wordt vereenvoudigd. Voorts bevat het wetsonwerp nieuwe bepalingen van het retentierecht en het eigendomsvoorbehoud. 

Het wetsontwerp is gebaseerd op een tekst van een expertengroep die de minister van Justitie in 2011 instelde. De tekst werd aangepast aan de adviezen die de FOD Justitie na een openbare raadpleging ontving en aan het advies van de Raad voor het Verbruik. 

Het voorontwerp wordt bij de Raad van State ingediend.

* voorontwerp van wet tot wijziging van het burgerlijk wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft.