25 nov 2022 18:00

Zelfstandigen: responsabilisering van de arbeidsongeschikte erkende gerechtigden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de responsabilisering van de arbeidsongeschikte erkende gerechtigden in het kader van het "Terug Naar Werk"-traject.

Het regeerakkoord bepaalt dat de re-integratie van langdurig zieken op het werk en de arbeidsmarkt, in overleg met de sociale partners, verder wordt versterkt. Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2021 werd besloten om de bij dit re-integratieproces betrokken partijen te responsabiliseren.

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt deze budgettaire notificaties uit te voeren met betrekking tot de zelfstandigen en voegt de "Afdeling 2/2. Responsabilisering van de arbeidsongeschikt erkende gerechtigden" toe in het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten.

Deze afdeling bepaalt de procedure die van toepassing is in geval van afwezigheid van de gerechtigde bij het medisch onderzoek en bij het eerste contactmoment met de "Terug Naar Werk"-coördinator van het ziekenfonds en de gevolgen van deze afwezigheid, namelijk een vermindering met 2,5% van het dagbedrag van de uitkeringen.

Het ontwerp van koninklijk besluit treedt in werking op 1 januari 2023 en is van toepassing op de gerechtigden van wie de periode van primaire ongeschiktheid ten vroegste op 1 januari 2023 aanvat.