16 jul 2021 17:54

Zelfstandigen: verhoging van de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en moederschap en de uitkeringen voor pleegouder- en adoptieverlof - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval, in tweede lezing, drie ontwerpen van koninklijk besluit goed inzake de verhoging van de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en moederschap en de uitkeringen voor het pleegouder- en  adoptieverlof ten voordele van zelfstandigen op 1 juli 2021.

Het eerste ontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, betreft de uitkerings- en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten en heeft tot doel de volgende verhogingen door te voeren: 

  • de primaire arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsuitkering zonder stopzetting van het bedrijf voor de gerechtigde met gezinslast met 2,5%
  • de primaire arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsuitkering zonder stopzetting van het bedrijf voor de alleenstaande gerechtigde met 2%
  • de primaire arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsuitkering zonder stopzetting van het bedrijf voor de samenwonende gerechtigde met 2%
  •  de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden met 0,5%
  • de uitkeringen voor moederschapsrust met 1%

Het tweede ontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, herwaardeert de uitkering voor adoptieverlof voor zelfstandigen met 1%.

Het derde ontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, herwaardeert de uitkering voor pleegouderverlof voor zelfstandigen met 1%.

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 2019 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen