14 okt 2013 19:52

Zetelakkoord tussen België en de Benelux

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet tot instemming met het Zetelakkoord tussen België en de Benelux Unie*.

Op 17 juni 2008 tekenden België, Nederland en Luxemburg in Den Haag het Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie en het Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de Benelux Unie.

Met het Benelux secretariaat-generaal in Brussel werd een zetelakkoord onderhandeld dat een aantal aspecten op het vlak van voorrechten en immuniteiten verduidelijkt. Ze werden niet door het Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van 17 juni 2008 voorzien en werden door België toegekend met het oog op de goede werking van het secretariaat-generaal van de Benelux.
$Brussel, 3 februari 2012.