02 dec 2016 16:58

Zetelbeleid: creatie van een nieuw begrotingsprogramma

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Begroting Sophie Wilmès de planning en het beheer van de kredieten en projecten goed waarvoor de federale staat optreedt als 'host nation' ten gunste van de internationale organisaties. 

Het zetelbeleid betreft de relaties tussen België en de internationale publiekrechtelijke instellingen. De uitvoering van het zetelbeleid wordt toevertrouwd aan het Interministerieel Comité Zetelbeleid (ICZ). Een aantal projecten met betrekking tot het zetelbeleid in België vereisen een regelmatige of ad-hocfinanciering op basis van de zetelakkoorden, bilaterale overeenkomsten met een internationale organisatie of de beslissingen van de ministerraad. De noodzakelijke bijdragen worden nu op lange termijn gerationaliseerd en de kosten gecentraliseerd tijdens de begrotingscontrole 2017 binnen het nieuwe programma 'Zetelbeleid', dat werd opgericht binnen het budget van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

De posten van dit begrotingsprogramma omvatten de uitgaven van het federale niveau voor de internationale organisatie of haar vertegenwoordiging op het Belgische grondgebied. In functie van de akkoorden tussen de Belgische staat en de organisatie kan het begrotingsprogramma de kosten dekken die te maken hebben met:
- de infrastructuur: voor de opbouw, de huur of het onderhoud (Europese School, NCIA, SHAPE etc.)
- de werking (SHAPE International School)
- een administratieve of logistieke taak die België voor de organisatie uitvoert (HNS SHAPE)
- het personeel, ingezet door een federale dienst bij de uitvoering van administratieve procedures voor de tijdelijke vestiging van personeel van de organisatie in België (Defensie, FOD Binnenlandse Zaken, FOD Financiën...).

De noodzakelijke, maar beperkte bijdragen blijven ten laste van de betrokken dienst. De niet-noodzakelijke bijdragen zullen geleidelijk worden geschrapt en blijven ten laste van de betrokken dienst tot uitdoving ervan.

De betrokken dienst en de FOD Kanselarij van de Eerste Minister zullen via protocolakkoorden de praktische aspecten organiseren met betrekking tot het personeel in functie van het statuut van de ambtenaren. Elke betrokken dienst behoudt zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de betrokken internationale organisatie. De diensten zullen jaarlijks het budget dat nodig is voor het behoud van het zetelbeleid tijdens het volgende jaar meedelen aan de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

Er wordt een werkgroep opgericht die belast wordt met de implementatie van de technische en organisatorische aspecten en de halfjaarlijkse opvolging van deze implementatie.