23 jul 2021 19:50

Zevende beheerscontract tussen de Belgische Staat en bpost (2022-2026)

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Overheidsbedrijven principieel akkoord met een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het zevende beheerscontract tussen de Belgische Staat en bpost.

Het voorontwerp van wet biedt de wettelijke grondslag voor het nieuw beheerscontract tussen België en bpost voor de jaren 2022 tot en met 2026, dat enerzijds de continuïteit beoogt en anderzijds de modernisering van deze diensten, alsook de introductie van enkele innovaties. Het ontwerp van koninklijk besluit is wettelijk vereist om het beheerscontract te laten in werking treden.

In dit verband doet de ministerraad het volgende:

  • ze machtigt de minister van Overheidsbedrijven om het beheerscontract af te sluiten met bpost, onder voorbehoud van de goedkeuring van de compensatieregeling door de Europese Commissie
  • ze geeft de minister van Overheidsbedrijven het mandaat om met bpost het Charter Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen verder te onderhandelen en te ondertekenen
  • ze stelt de jaarlijkse maximale vergoeding van bpost vast
  • ze gelast de Minister van Overheidsbedrijven om de compensatieregeling waarin het zevende beheerscontract voorziet, bij de Europese Commissie aan te melden en al het nodige te doen om de goedkeuring van de Commissie te bekomen

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van het zevende beheerscontract tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht bpost voor de periode 2022-2026