14 feb 2020 14:53

Zichtbare vermeldingen op de identiteitskaart - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de zichtbare vermeldingen op de identiteitskaart.

Dit voorontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, voert aanbevelingen uit die werden geformuleerd door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO). Deze wijzigingen hebben voornamelijk te maken met de 'lay-out' van de kaart. Het voorontwerp schrapt ook de handtekening van de gemeenteambtenaar die de kaart uitreikt van de vermeldingen op de kaart, om het beginsel van de minimale gegevensverwerking zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beter na te leven.

Ook de geboorteplaats behoort niet langer tot de met het blote oog zichtbare vermeldingen op de identiteitskaart. Afgezien van het feit dat dat gegeven geen relevante rol speelt bij het identificeren van een burger, behoort deze vermelding niet tot de vermeldingen die werden vastgelegd door de ICAO.

Ten slotte brengt dit voorontwerp enkele aanpassingen aan, bijvoorbeeld noodzakelijk naar aanleiding van de aanneming van andere wetten.

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten