14 jul 2006 17:00

Ziekenfondsen

Aanpassing van de bepalingen betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

Aanpassing van de bepalingen betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot uitvoering van de wet (**) betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. Het ontwerp brengt niet alleen technische wijzigingen aan maar ook preciseringen aan het koninklijk besluit (*). Het voorziet tevens in aanpassingen van de mogelijkheden tot aanwending van de fondsen die niet behoren tot het stelsel van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Daarnaast voorziet het ontwerp, voor sommige beleggingen, in een versoepeling van de meldingsplicht aan de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. Het houdt rekening met de opmerkingen van de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en van het Technisch Comité ingesteld bij deze Controledienst. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) van 13 november 2002. (**) van 6 augustus 1990, artikel 29, § 4.