18 sep 2009 12:38

Ziekenfondsen

Boekhoudkundige regels voor ziekenfondsen aangepast

Boekhoudkundige regels voor ziekenfondsen aangepast

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat een aantal boekhoudkundige regels voor de ziekenfondsen en landsbonden wijzigt (*).

De facturatie van bepaalde uitgaven wordt aangepast aan de technologische evolutie en kan voortaan op elektronische of magnetische wijze gebeuren. 
De bewaringstermijn van de verantwoordingsstukken wordt van 10 jaar op 7 jaar gebracht.

De afsluiting van de rekeningen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging gebeurt voortaan met de recentste normatieve verdeelsleutel die gekend is op dat moment. Aan de hand van de definitieve normatieve verdeelsleutel wordt tijdens het volgende jaar een correctie toegepast. 

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot uitvoering van art. 29, § 1er en 5 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.