21 apr 2006 17:00

Ziekenfondsen en landsbonden

Wijziging van het koninklijk besluit over de ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen

Wijziging van het koninklijk besluit over de ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen

De ministerraad besliste het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot uitvoering van art 29, §1 en 5 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen te wijzigen. De heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, stelde het ontwerp van koninklijk besluit voor. De eerste wijziging betreft de termijn waarin de algemene vergadering of het beheerscomité van de verzekeringsinstelling de jaarrekening van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzekering en uitkeringen moet goedkeuren. De Controledienst voor de ziekenfondsen kan de huidige termijn met ten hoogste zes maanden verlengen. De tweede wijziging is een gevolg van de naamsverandering van de Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen in Kas der Geneeskundige verzorging van de NMBS Holding. De verplichting om een administratief centrum op te richten wordt afgeschaft voor de maatschappijen voor onderlinge bijstand die maar één dienst of groep van diensten van de vrije en aanvullende verzekering inrichten. Het ontwerp voorziet een afsplitsing van de activa die aangewend worden op een andere wijze dan die bedoeld in art 2 en 3, §1 van het koninklijk besluit van 13 november 2002 en voert de verplichting in om de opbrengsten die ermee verband houden toe te wijzen aan het administratief centrum. Het gaat onder andere om beleggingen in aandelen en obligaties zonder kapitaalbescherming. De Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en het Technisch comité bij de Controledienst gaven hun advies over het ontwerp. Het wordt voor advies binnen dertig dagen aan de Raad van State voorgelegd.