21 dec 2006 16:00

Ziekenhuizen

Toelagen voor de opbouw, de herconditionering, de uitrusting en de apparatuur van de ziekenhuizen

Toelagen voor de opbouw, de herconditionering, de uitrusting en de apparatuur van de ziekenhuizen

In de ziekenhuissector zijn verbeteringswerken, uitbreidingen en nieuwbouwprojecten momenteel aan de orde. De wetgeving terzake moet dan ook worden aangepast. Minister van Sociale Zaken Rudy Demotte diende daarom een ontwerp van koninklijk besluit in tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 1966 tot bepaling van het percentage van de toelagen voor de opbouw, de herconditionering, de uitrusting en de apparatuur van ziekenhuizen. De ministerraad keurde dit ontwerp goed. Voor de prioritaire investeringen wordt het subsidiepercentage voor de federale overheid op 90% gebracht en op 10% voor de gefedereerde overheid, in afwijking van de 40/60 regel, en dit binnen de enveloppe van de kalender. Gezien de definiëring van de werken die als prioritair worden beschouwd, is een hogere tenlastelegging van het federale aandeel voor deze werken gerechtvaardigd. Vermits deze nieuwe regeling pas vanaf 2007 in werking zal treden zal dit pas vanaf 2008 kunnen resulteren in een budgettaire meerkost van de federale bouwkalender. Voor de nog te bepalen en te aanvaarden dossiers "prioritaire investeringen" zal het jaarlijks afschrijvingsbedrag pas vanaf 2008 ten laste worden genomen. De ministerraad keurde eveneens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 4 mei 1999 wijzigt tot bepaling van de algemene criteria voor de vaststelling en de goedkeuring van de kalender bedoeld in artikel 46bis, lid 1, van de wet op de ziekenhuizen voor de bij toepassing van de artikelen 128 en 135 van de Grondwet bevoegde overheden. Het ontwerp verlengt de periode met één jaar voor wat de vorige kalender betreft en legt een nieuwe enveloppe vast voor de periode van 2006 tot 2015. Deze enveloppe stemt niettemin overeen met die van de vorige kalender, behalve indexering.