18 feb 2011 11:41

Ziekteverzekering

Organisatie van de aanvullende ziekteverzekering

Organisatie van de aanvullende ziekteverzekering

De ministerraad heeft op initiatief minister van Financiën Didier Reynders en  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die de wet over de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering uitvoeren. 

De wet van 26 april 2010 maakt een onderscheid tussen ziekteverzekeringen (verzekeringen niet-leven) en de verrichtingen en diensten zonder verzekeringskarakter die de ziekenfondsen en andere mutualistische instellingen aanbieden. De wet schrijft voor dat de ziekenfondsen diensten zonder verzekeringskarakter kunnen blijven organiseren (zie persbericht). 
De twee ontwerpen die de ministerraad nu heeft goedgekeurd regelen de organisatie van de andere aanvullende diensten dan de verzekeringen die de ziekenfondsen mogen aanbieden. 

1. Het eerste ontwerp verduidelijkt een aantal regels over de verrichtingen die een mutualistisch karakter hebben en die vallen onder het begrip 'solidariteit' (*)(**). 

  • het minimumbedrag per mutualistisch gezin wordt vastgesteld op 30 euro per jaar (vrijstellingen blijven mogelijk)
  • het maximumbedrag per jaar wordt vastgesteld op 250 euro per jaar 
  • het mutualistisch gezin wordt omschreven als de gerechtigde op de geneeskundige verstrekkingen volgens de wet op de verplichte verzekering voor geneeskudige verzorging en uitkeringen en de personen die hij of zij ten laste heeft
  • de maximale bijdrage kan verhoogd worden in uitzonderlijke omstandigheden

Het ontwerp werd al in eerste lezing goedgekeurd en werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

2. Het tweede ontwerp regelt de diensten die geen verrichtingen zijn en die niet tot doel hebben een recht op tussenkomst te openen (**).  Die diensten bestaan uit: 

  • informatie verstrekken over aangeboden voordelen
  • een zorgverzekering uitvoeren op basis van een decreet van een gemeenschap
  • bijdragen innen voor het wettelijk bijzonder reservefonds 'financiële verantwoordelijkheid'
  • bijdragen innen om een eventueel malus in de administratiekosten van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan te zuiveren
  • collectieve acties financieren of socio-sanitaire structuren subsidiëren 

Het ontwerp schrijft eveneens voor hoe deze diensten moeten worden georganiseerd en beheerd.

(*) opgenomen in artikel 67 van de wet van 26 april 2010.
(**) kb tot uitvoering van artikel 67, §2 tot 4 van de wet van 26 april 2010.
(***) kb tot uitvoering van artikel 67, § 6 van de wet van 26 april 2010.