03 feb 2011 12:58

Zuivelproducten

Toekenning van een vergoeding aan de producent voor zuivelproducten waarop een verbod rust op het in de handel brengen in geval van botulismerisico

Toekenning van een vergoeding aan de producent voor zuivelproducten waarop een verbod rust op het in de handel brengen in geval van botulismerisico

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Landbouw Sabine Laruelle en minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd rond de toekenning van een vergoeding aan de producent voor zuivelproducten waarop een verbod rust op het in de handel brengen in geval van botulismerisico.

In voorkomend geval voert het ontwerp de verplichting in om de betrokken melk en de ervan afgeleide producten te vernietigen. Dit is in overeenstemming met het advies van het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Het ontwerp voorziet ook de mogelijkheid om een vergoeding te betalen aan de producent in geval van verdenking of bevestiging van botulisme.

Sinds 2009 werden een zevental melkveebedrijven geblokkeerd wegens een botulismerisico. Gezien de zware financiële verliezen voor dergelijke bedrijven voorziet dit ontwerp van koninklijk besluit een juridische basis die het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten toelaat om in dergelijke gevallen tussen te komen. 

Tot 2010 had de vergoeding voor zuivelproducten die verplicht vernietigd moeten worden enkel betrekking op zuivelproducten die werden vernietigd wegens contaminatie door PCB's of dioxines. Met dit ontwerp wordt dit uitgebreid tot zuivelproducten die worden vernietigd wegens botulismerisico. 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.