24 mei 2022 16:15

1,06% van ambtenaren bij federale overheid heeft handicap

In 2021 lag de tewerkstellingsgraad van personen met een (erkende) handicap in de federale overheid op 1,06% (tegenover 1,22% in 2020). In totaal behaalt één federale organisatie het quotum van 3%. Dat blijkt uit het nieuwste evaluatieverslag van de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap (BCAPH).

Daling van tewerkstellingsgraad

In vergelijking met 2020 stelt de BCAPH een daling vast voor de tewerkstellingsgraad van personen met een (erkende) handicap in de federale overheid (-0,16 procentpunt), ondanks verschillende maatregelen om de aanwerving te bevorderen. Om het wettelijke quotum van 3% te bereiken, zouden in totaal 1.112 bijkomende personen met een handicap aangeworven moeten worden.

De commissie wijdt de daling aan :

 • de pensionering van medewerkers met een handicap
 • de daling van het aantal aanwervingen bij de federale overheid
 • de daling van bijna 25% (tegenover 2011) van het totale aantal federale personeelsleden.

Reeks aanbevelingen

In haar evaluatierapport voor het jaar 2021 schetst de BCAPH vaststellingen en analyses op basis van gegevens over tewerkstelling van personen met een handicap, ingezameld bij de federale organisaties. Maar daarnaast richt de BCAPH zich eveneens tot de regering met 13 aanbevelingen om de aanwerving van personen met een handicap binnen het federaal openbaar ambt te verhogen.

De Commissie doet deze 13 aanbevelingen aan de regering:

 1. Een strategisch plan ontwikkelen om de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap in de federale overheid te verhogen en de vertaalslag ervan maken in toekomstige bestuursovereenkomsten van federale organisaties.
 2. Op korte termijn verschillende acties opzetten om het huidige systeem van verplichte tewerkstelling van personen met een handicap efficiënter te maken (zoals het wijzigen van de aanwervingsprocedures).
 3. De aanwervingskanalen verder optimaliseren.
 4. Intensivering van Handistreaming binnen de federale overheid, wat inhoudt dat bij élke maatregel rekening gehouden wordt met het effect op mensen met een handicap.
 5. Ervoor zorgen dat elke organisatie jaarlijks voor alle medewerkers en het management sensibiliseringsacties en acties ter bevordering van de tewerkstelling van personen met een handicap opzet.
 6. Op basis van een evaluatie van het effect van het eenmalige fonds, een structureel fonds oprichten om financiering en hulp te bieden bij de implementatie van redelijke aanpassingen van (telewerkplekken) en om expertise op het vlak van redelijke aanpassingen te ontwikkelen.
 7. Het mogelijk maken dat personen met een handicap aan het werk blijven of hun terugkeer mogelijk maken na een lange periode van arbeidsongeschiktheid. Alle mogelijke redelijke aanpassingen moeten worden bekeken voor wordt geconcludeerd dat behoud van tewerkstelling niet mogelijk is of vervroegde pensionering nodig is.
 8. Het evalueren van de controle op de raadplegingen van de wervingsreserves door de inspecteurs van Financiën. De BCAPH wil graag dat de Inspectie van Financiën jaarlijks een verslag overmaakt aan de ministers belast met Begroting en Ambtenarenzaken, en aan de BCAPH zelf.
 9. Het organiseren van interviews op afstand
 10. De zichtbaarheid van personen met een handicap in de communicatiecampagnes van federale organisaties vergroten.
 11. Het secretariaat van de BCAPH versterken zo dat de Commissie een meer proactieve en doeltreffende rol kan spelen.
 12. Specifieke financieringsregelingen invoeren ter ondersteuning van de aanwerving van mensen met een handicap.
 13. Het Koninklijk Besluit van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage herzien.

De BCAPH wijst ook op de noodzaak van alle actoren, en vooral dan de regering, om te zich engageren om aan de voorwaarden te voldoen ter bevordering van de integratie van personen met een handicap bij de federale overheid.

Bekijk op deze pagina het volledige evaluatieverslag voor 2021 van de BCAPH.

Over de BCAPH

Opgericht via het Koninklijk Besluit van 5 maart 2007 heeft de BCAPH als opdracht bij de regering verslag uit te brengen over de toestand van de tewerkstelling van personen met een handicap bij de federale overheid en ze advies te geven over het beleid daarover. De Commissie is ook belast met de evaluatie van de inspanningen die de federale organisaties leveren om de doelstelling van 3% te bereiken die voorbehouden is aan de aanwerving van personen met een handicap.

Om haar opdracht tot een goed einde te brengen, is de Commissie paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de overheid en vertegenwoordigers van de vakorganisaties. Door de diverse achtergrond van de leden heeft de Commissie een specifieke expertise op het vlak van tewerkstelling van personen met een handicap.

De FOD BOSA zorgt voor het secretariaat van de BCAPH.

Over de FOD BOSA

De FOD BOSA ondersteunt zijn klanten/gebruikers en beleidsverantwoordelijken in 5 domeinen: ‘Werken bij de overheid’, ‘Digitale overheid’, ‘Begroting en boekhouding’, ‘Overheidsopdrachten’ en ‘Strategische ondersteuning’. Op die manier draagt ze bij tot de transformatie naar een efficiënte, toegankelijke en klantgerichte digitale overheid.

Meer informatie over welke diensten de FOD BOSA in 2021 leverde? Lees het jaarverslag van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Meer informatie

 Contacteer Aurélie Damster (+32 473/27 85 05), woordvoerder a.i. van de FOD BOSA.