15 jun 2023 10:08

1,09% van ambtenaren bij federale overheid heeft handicap

In 2022 lag de tewerkstellingsgraad van personen met een (erkende) handicap in de federale overheid op 1,09%, een cijfer dat min of meer stabiel blijft tegenover het jaar voordien. Er is één federale organisatie die het quotum van 3% behaalt. Dat blijkt uit het nieuwste evaluatieverslag van de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap (BCAPH), die tegelijk met een reeks aanbevelingen komt.

In 2021 had 1,06% van de federale overheidsmedewerkers een handicap, vorig jaar ging het om 1,09%. Ook al is er een lichte stijging, toch gaat het veeleer om een symbolische toename. Er is dus nog werk aan de winkel om het vastgelegde quotum van 3% te behalen binnen de federale overheid (i.e. 45 organisaties en instellingen, waaronder ook de federale politie). Momenteel haalt enkel de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg die 3%-doelstelling. In zestien organisaties is er wel een bescheiden stijging.

Belangrijke nuance is wel dat alle cijfers gebaseerd zijn op vrijwillige verklaringen van medewerkers. Dat betekent dat er een potentiële onderschatting is van het aantal federale ambtenaren met een handicap. Toch zijn het de meest representatieve gegevens die beschikbaar zijn.

Stappen in goede richting

Hoewel de cijfers beter moeten, ziet de BCAPH enkele bemoedigende evoluties. Sinds kort kunnen  bijvoorbeeld vacatures voorbehouden voor mensen met een handicap worden opengesteld. De FOD BOSA werkte deze nieuwe regeling uit en ondersteunt andere overheidsorganisaties om ermee aan de slag te gaan. Zelf lanceerde de organisatie al twee exclusieve selectierondes, die geleid hebben tot de aanwerving van drie nieuwe medewerkers met een handicap.

Ook wat inclusieve communicatie betreft, werden een aantal nuttige acties ondernomen, erkent de BCAPH. Zo organiseerde de FOD BOSA informatiesessies voor verenigingen die mensen met een handicap begeleiden op het vlak van tewerkstelling. Ze kregen toelichting over carrièremogelijkheden en redelijke aanpassingen aan selectietesten en de werkplekken. Daarnaast werd de communicatiecampagne ‘Be Yourself’ opgezet, die de diversiteit binnen de overheid in de kijker zette en élk talent wilde aanmoedigen om te solliciteren. De campagne werd ook gedeeld met begeleidingsorganisaties.

Ten slotte kreeg het secretariaat van de BCAPH in 2022 & 2023 versterking, zodat ze voortaan slagkrachtiger kan optreden.

Aanbevelingen om beter te doen

Naast een analyse van de huidige toestand op het vlak van tewerkstelling van personen met een handicap bij de federale overheid, komt de BCAPH ook met 12 aanbevelingen voor de federale regering, bedoeld om de cijfers verder richting het quotum van 3% te stuwen.

Zo wil het BCAPH onder meer dat de tewerkstelling van personen met een handicap op de agenda wordt gezet van het Belgisch EU-voorzitterschap in 2024, dat het effect van nieuwe selectie-initiatieven op lange termijn gemeten wordt en dat er meer budget wordt vrijgemaakt voor de werving, inclusie en het behoud van personen met een handicap. Alle aanbevelingen vormen een samenhangend geheel: hoe meer er uitgevoerd worden, hoe meer stappen er gezet worden om die 3%-doelstelling te realiseren.

Lees hier het volledige evaluatieverslag voor 2022, inclusief alle 12 aanbevelingen.

Over de BCAPH

Opgericht via het Koninklijk Besluit van 6 oktober 2005 heeft de BCAPH als opdracht bij de regering verslag uit te brengen over de toestand van de tewerkstelling van personen met een handicap bij de federale overheid en ze advies te geven over het beleid daarover. De Commissie is ook belast met de evaluatie van de inspanningen die de federale organisaties leveren om de doelstelling van 3% te bereiken die voorbehouden is aan de aanwerving van personen met een handicap.

Om haar opdracht tot een goed einde te brengen, is de Commissie paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de overheid en vertegenwoordigers van de vakorganisaties. Door de diverse achtergrond van de leden heeft de Commissie een specifieke expertise op het vlak van tewerkstelling van personen met een handicap.

De FOD BOSA staat in voor het secretariaat en de ondersteuning van de BCAPH.

Over de FOD BOSA

De FOD BOSA ondersteunt zijn klanten en gebruikers en beleidsverantwoordelijken in 5 domeinen: ‘Werken bij de overheid’, ‘Digitale overheid’, ‘Begroting en boekhouding’, ‘Overheidsopdrachten’ en ‘Strategische ondersteuning’. Op die manier draagt ze bij tot de transformatie naar een efficiënte, toegankelijke en klantgerichte digitale overheid.

Meer informatie over welke diensten de FOD BOSA in 2022 leverde? Lees het jaarverslag van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Meer informatie

Contacteer Aurélie Damster (0473/278505), woordvoerder a.i. van de FOD BOSA.