13 jul 2017 16:58

12 SOORTEN TOEGEVOEGD AAN DE LIJST VAN VOOR DE EUROPESE UNIE ZORGWEKKENDE, INVASIEVE UITHEEMSE SOORTEN

Vandaag is een eerste update van de Europese lijst van zorgwekkende, invasieve uitheemse soorten (hierna de ‘Europese lijst’ genoemd) gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Ze treedt in werking 20 dagen na publicatie. Deze update voegt 12 nieuwe soorten toe aan de Europese lijst, die eerder 37 soorten omvatte. De negatieve impact van deze soorten op het leefmilieu moet door een gecoördineerde aanpak in Europa worden verminderd. Deze lijst kan nog verder worden aangevuld met soorten die zich problematisch gedragen.
 

Invasieve uitheemse soorten zijn soorten die door de mens buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied zijn geïntroduceerd, en die een belangrijke bedreiging vormen voor de biodiversiteit of ecosysteemdiensten (bv. waterzuivering of bestuiving).

 

Verplichtingen voor de Europese Lidstaten

De Europese lijst is een centraal element van de Europese verordening n° 1143/2014, die de negatieve gevolgen van invasieve, uitheemse soorten wil afzwakken, voorkomen, of tot een minimum beperken. De Lidstaten moeten nu een reeks van verplichtingen naleven voor elk van de soorten op de lijst, met name:

• het verbod op import en handel;

• het verbod op bezit en kweek;

• het verbod op vrijlating in de natuur;

• de verplichting tot toezicht op de populaties;

• de verplichting tot uitroeiing of beheer van de populaties.

De uitvoering van deze verplichtingen moeten een globaal, gecoördineerd en effectief antwoord bieden op de problematiek van biologische invasies in Europa. Hiervoor is een nauwe samenwerking tussen alle Lidstaten vereist. Ze veronderstelt ook een samenwerking met economische sectoren, niet-gouvernementele organisaties en burgers.

 

Uitvoering in België

In België worden de bevoegdheden m.b.t. de verschillende verplichtingen van de verordening verdeeld tussen de Federale Overheid en de Gewesten, die nauw met elkaar samenwerken. Voor de uitvoering zijn vier autoriteiten aangewezen :

 

Op niveau van de Federale Overheid (bevoegd voor import, export, transit, en het marien milieu): DG Leefmilieu, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu http://health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/Biodiversity/InvasiveAlienSpecies/index.htm

Contact: Jan Eyckmans, Nederlandstalige woordvoerder / 02 524 90 45 – Gsm : 0495 25 47 24

 

In Vlaanderen : Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaams Gewest http://www.natuurenbos.be https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/overlast-schade/exoten

Contact: Bram D’hondt / bram.dhondt@vlaanderen.be / gsm: 0492 15 66 75

 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Leefmilieu Brussel http://www.leefmilieu.brussels

Contact : Nathalie Guilmin / nguilmin@environnement.brussels / tel: 02 563 41 49 / gsm : 0499 20 70 16

 

In Wallonië: Département de la Nature et des Forêts, Service Public de Wallonie http://biodiversite.wallonie.be/invasives

Contact: Nicolas Yernaux, woordvoerder SPW / gsm : 0486 95 99 40

 

Een persdossier is beschikbaar op aanvraag.