11 jan 2019 11:37

150.000 geregistreerde cao’s: collectief overleg productiever dan ooit

Donderdag 10 januari 2019 werd door de griffie van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg de 150.000ste collectieve arbeidsovereenkomst (cao) geregistreerd, sinds de wet op de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités 50 jaar geleden in voege trad.

De 150.000ste cao was een ondernemings-cao ingediend door een Waals charcuteriebedrijf. De eerste akte daarentegen die in 1969 werd geregistreerd, was een sectorale cao ingediend door het Paritair Comité van de zeevisserij.
Zoals onderstaande grafiek i.v.m. alle ter griffie behandelde aktes duidelijk maakt, is het aantal sectorale cao’s doorheen de jaren méér en méér gecomplementeerd met ondernemings-cao’s.

Sinds de invoering van het systeem van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen door de in de Nationale Arbeidsraad gesloten cao 90, boomt het aantal ondernemingsakten (zie sterke stijging in de grafiek sedert 2008).
Maar ook het aantal sectorakkoorden blijft op niveau. Hier zien we evenwel tweejaarlijks een piek en dal. Zo kondigt het jaar 2019 zich opnieuw aan met een verwachte piek, als de tweejaarlijkse sectorale onderhandelingen in de paritaire comités worden gelanceerd. Hiervoor is het evenwel nog wachten op een mogelijk interprofessioneel akkoord en het vastleggen van de loonnorm.