14 jul 2016 17:11

37 INVASIEVE EXOTEN DIE ZORGWEKKEND ZIJN VOOR DE EUROPESE UNIE

Een eerste Europese lijst van zorgwekkende, invasieve exoten (hierna ‘Europese lijst’ genoemd) is vandaag gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Ze treedt in werking 20 dagen na de publicatie. De lijst omvat 37  planten- en diersoorten, waarvan de impact op het leefmilieu door een gecoördineerde aanpak in Europa verminderd kan worden  Ze zal regelmatig worden aangevuld met nieuwe soorten die een bedreiging vormen voor de biodiversiteit in Europa.

Invasieve uitheemse soorten (of invasieve exoten) zijn soorten die door de mens buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied geplaatst zijn en die een belangrijke bedreiging vormen voor de biodiversiteit en voor bepaalde ecosysteemdiensten (zoals de plantaardige productie, de waterzuivering of de bestuiving).
 

Nieuwe verplichtingen voor de Lidstaten

De Europese lijst is een belangrijk element van de Europese Verordening die de negatieve gevolgen van invasieve exoten  wil afzwakken, voorkomen,  of tot een minimum wil beperken. De lidstaten moeten nu een reeks van nieuwe verplichtingen naleven voor elk van de soorten op de lijst, in het bijzonder: 

·         het verbod op import en handel;

·         het verbod op bezit en kweek;

·         het verbod op vrijlating in de natuur;

·         de verplichting tot toezicht op de populaties;

·         de verplichting tot uitroeiing of beheer van de populaties.

Als deze verplichtingen worden gerespecteerd, zou dat een globaal, gecoördineerd en effectief antwoord bieden op de problematiek van biologische invasies in Europa.   Maar daartoe is een nauwe samenwerking tussen alle Lidstaten vereist. Ze veronderstelt ook een betere samenwerking met de economische sectoren, de niet-gouvernementele organisaties en alle burgers.

 

Uitvoering en contactpunten in België

In België worden de bevoegdheden m.b.t. de verschillende verplichtingen van de verordening verdeeld tussen de Federale Overheid en de Gewesten, die nauw met elkaar moeten samenwerken. Voor de uitvoering zijn vier autoriteiten aangewezen :

Op niveau van de Federale Overheid:
DG Leefmilieu, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

http://www.health.belgium.be/biodiversity

Contact:  Maud Istasse, Dienst Multilaterale en Strategische Zaken - GSM: 0474/ 48 49 13  –maud.istasse@milieu.belgie.be
 

In Vlaanderen :
Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaams Gewest
http://www.natuurenbos.be

Contact: Marie-Laure Vanwanseele, porte-parole /
marielaure.vanwanseele@lne.vlaanderen.be / Gsm : 0499 86 51 58
 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
Leefmilieu Brussel

            http://www.leefmilieu.brussels

Contact : Romuald Arbe / E-mail:  rarbe@environnement.irisnet.be / Tel: 02 775 79 80 - Gsm : 0491 62 52 40.

 

In Wallonië:
Département de la Nature et des Forêts, Service Public de Wallonie
http://biodiversite.wallonie.be/invasives

Contact: Isabelle Caignet, Département de la Nature et des Forêts  / Tel : 081 33.56.90
 

Een persdossier is beschikbaar op aanvraag.

 

Voor een interview met de bevoegde ministers, gelieve contact te nemen met

 

- Woordvoerder van Marie-Christine Marghem, Federale Minister voor Leefmilieu -  Ingrid Van Daele, 0470/32.02.62 - ingrid.vandaele@marghem.fed.be

- Woordvoerder van René Collin, Waalse Minister bevoegd voor Biodiversiteit -  Eric Etienne, 0473/75.62.18 -  eric.etienne@gov.wallonie.be

- Woordvoerder van Joke Schauvliege, Vlaamse Minister voor Leefmilieu - Jan Pauwels, 0495/89.15.67 -  jan.pauwels@vlaanderen.be

- Woordvoerder van Céline Fremault,  Brusselse Minister voor Leefmilieu – Kathrine Jacobs, 0474/62.40.43 -  kjacobs@gov.brussels.be

- Woordvoerder van Philippe De Backer, Federaal Staatssecretaris voor de Noordzee  - Lotte Vanderstockt, 0477/47.18.32 -  Lotte.Vanderstockt@Debacker.fed.be

 

EERSTE LIJST VAN UITHEEMSE INVASIEVE SOORTEN DIE zorgwekkend zijn voor de europese unie

De 37 soorten van de Europese lijst staan in onderstaande tabel, gerangschikt volgens de grote taxonomiegroepen waartoe ze behoren.

Soorten

WATERPLANTEN

Cabomba caroliniana - waterwaaier

Eichhornia crassipes - waterhyacint

Hydrocotyle ranunculoides - grote waternavel

Lagarosiphon major - verspreidbladige waterpest

Ludwigia grandiflora – waterteunisbloem

Ludwigia peploides - kleine waterteunisbloem

Lysichiton americanus – Moeraslantaarn

Myriophyllum aquaticum- parelvederkruid

LANDPLANTEN

Baccharis halimifolia – struikaster

Heracleum persicum - Perzische berenklauw

Heracleum sosnowsky - Sosnowsky's berenklauw

Parthenium hysterophorus - Partheniumkruid

Persicaria perfoliata

Pueraria montana var. lobata – kudzu

ONGEWERVELDE DIEREN

Eriocheir sinensis - Chinese wolhandkrab

Orconectes limosus - geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft

Orconectes virilis - gevlekte rivierkreeft

Pacifastacus leniusculus - Californische rivierkreeft

Procambarus clarkii - Rode Amerikaanse rivierkreeft

Procambarus cf fallax - marmerkreeft

Vespa velutina nigrithorax - Aziatische hoornaar

VISSEN

Perccottus glenii - amoergrondel

Pseudorasbora parva - blauwbandgrondel

AMFIBIEËN EN REPTIELEN

Lithobates (Rana) catesbeianus - stierkikker

Trachemys scripta - roodwang-, geelwang- en geelbuikschildpad

VOGELS

Corvus splendens - huiskraai

Oxyura jamaicensis - rosse stekelstaart

Threskiornis aethiopicus - heilige ibis

ZOOGDIEREN

Callosciurus erythraeus - Pallas' eekhoorn

Herpestes javanicus - indische mangoeste

Muntiacus reevesii - chinese muntjak

Myocastor coypus - beverrat

Nasua nasua - rode neusbeer

Procyon lotor - wasbeer

Sciurus carolinensis  - grijze eekhoorn

Sciurus niger - Amerikaanse voseekhoorn

Tamias sibiricus - Siberische grondeekhoorn