19 dec 2013 18:40

Aanbieder van het vaste geografische element van de universele dienst inzake elektronische communicatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte  een ontwerp van koninklijk besluit en een ontwerp van amendement goed over de de vergoeding van de aanbieder van de geografische component van de universele dienst inzake elektronische communicatie.

Beide voorstellen behelzen de berekening van de kostprijs van de universeldienstverplichting voor wat betreft de geografische component. Tot nu toe voorzag de reglementering dat het BIPT deze kosten vooraf moest ramen volgens parameters die het BIPT enkel kon inschatten.
Voortaan wil men ex-post de nettokosten van de aangeduide aanbieder kunnen verifiëren. Voorgesteld wordt om het bedrag volgend uit de aanduidingsprocedure te vergelijken met het door het BIPT bepaalde bedrag resulterend uit deze ex post berekening.
Het uiteindelijke bedrag voor de eventuele vergoeding van de nettokost van de geografische component bestaat uit het laagste van beide bedragen. Enkel indien het BIPT van oordeel is dat deze nettokost een onredelijke last vormt, wordt dit bedrag door een fonds dat door operatoren gestijfd wordt vergoed.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot vaststelling van de nadere regels van het open mechanisme voor het aanwijzen van de aanbieder van het vaste geografische element van de universele dienst inzake elektronische communicatie

ontwerp van amendementvoorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie