03 mei 2013 19:00

Aanduiding ambtenaar voor gemeentelijke administratieve sancties

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de procedure vastlegt om een ambtenaar aan te wijzen die zal beslissen over het sanctioneren van overlast door een gemeentelijke administratieve sanctie. Het ontwerp voert de Nieuwe Gemeentewet uit.

De categorieën van ambtenaren die gemeentelijke administratieve sancties mogen opleggen, worden uitgebreid. Zo zal de gemeenteraad, indien die geen gemeentesecretaris of gemeentelijk ambtenaar aanduidt om administratieve boetes op te leggen, een beroep kunnen doen, niet alleen op de provinciale ambtenaar zoals voorzien door de vroegere regelgeving, maar voortaan ook op het personeel van de samenwerkingsverbanden in het Vlaamse en het Waalse Gewest en van de intercommunale verenigingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Bovendien kunnen in het kader van een samenwerkingsovereenkomst verschillende gemeenten samen beslissen om een sanctionerend ambtenaar aan te wijzen om de administratieve boetes op te leggen. 

ontwerp van koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van gemeentelijke administratieve sancties