30 jun 2016 16:52

Aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs een ontwerp van koninklijk besluit goed over de procedure tot aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden. 

Het ontwerp van koninklijk besluit moet het juridische kader aanvullen voor de aanduiding en het beheer van de mariene beschermde gebieden, overeenkomstig de Habitatrichtlijn (Europese richtlijn 92/43/EEG).

Het ontwerp behandelt de volgende onderwerpen:

  • de procedure voor de aanwijzing van Natura 2000-gebieden
  • de procedure voor de aanneming van instandhoudingsdoelstellingen voor deze gebieden
  • de procedure voor de aanneming van beheersplannen, instandhoudingsmaatregelen en
    passende maatregelen, gericht op het halen van de instandhoudingsdoelstellingen
  • de procedure voor de passende beoordeling van plannen en programma’s en de Natura 2000-
    vergunning
  • de monitoring en rapportering

De aanduiding van de mariene beschermde gebieden gebeurt op basis van wetenschappelijke gegevens. Deze worden in de loop van het proces aangevuld met andere soorten gegevens: economisch, sociaal, veiligheid, etc.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.