12 mei 2023 15:57

Aanduiding en uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten: corrigerende bepaling

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten wijzigt.

Daar het koninklijk besluit van 19 januari 2023 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd na de publicatie van het koninklijk besluit van 20 december 2022, werden twee bepalingen verkeerdelijk gewijzigd. Het ontwerp van koninklijk besluit, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, voorziet een corrigerende bepaling om de duur van het mandaat van de voorzitter van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister alsook de duur van het mandaat van de ambtenaren van de FOD Buitenlandse Zaken te herstellen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.