30 nov 2012 18:18

Aanhouden van een strategische voorraad aardolie

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de nieuwe APETRA-richtlijn* die de lidstaten een minimale voorraad ruwe aardolie of aardolieproducten oplegt, in Belgisch recht omzet. 

De nieuwe richtlijn:

  • past de berekeningswijze van verplichte voorraden en effectieve voorraden, aan die van het Internationaal Energieagentschap (AIE), aan
  • verhoogt de verplichte voorraden voor de lidstaten met 10% om rekening te houden met de 10% die afgetrokken wordt voor onbeschikbare tankbodems
  • verhoogt de kwaliteit en de beschikbaarheid van de veiligheidsvoorraden door de oprichting van agentschappen die de veiligheidsvoorraden en de particuliere stocks beheren aan te moedigen en door stiktere normen op te leggen
  • verlaagt de administratieve lasten en bevordert de werking van de interne markt door geen bilaterale akkoorden meer op te leggen wanneer agentschappen of ondernemingen hun voorraad in een andere lidstaat wensen te bewaren
  • integreert de bepalingen van het Europese crisibeleid in de reglementering van de veiligheidsvoorraden

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Voorontwerp tot wijziging van de wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze
voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop.

**2009/119/CE van de Raad van 14 september 2009