23 apr 2004 17:00

Aanpassing afschrijvingsregels inzake vennootschapsbelasting

Naar aanleiding van het arrest (*) van het Arbitragehof worden de fiscale bepalingen met betrekking tot afschrijvingen in de vennootschapsbelasting aangepast.

Naar aanleiding van het arrest (*) van het Arbitragehof worden de fiscale bepalingen met betrekking tot afschrijvingen in de vennootschapsbelasting aangepast.

Door de hervorming van de vennootschapsbelasting (wet van 24 december 2002) werden de afschrijvingsregels voor de vennootschappen die uitgesloten waren van het verminderde tarief inzake vennootschapsbelasting gewijzigd in die zin dat die vennootschappen de eerste afschrijvingannuïteit tijdens het boekjaar van de aankoop slechts pro rata temporis als beroepskosten in mindering kunnen brengen en dat de bij de aankoop komende kosten samen met het aangekocht actief moeten worden afgeschreven. Vennootschappen die daarentegen in aanmerking komen voor het verminderde tarief inzake vennootschapsbelasting konden nog steeds tijdens het jaar van aanschaffing van een afschrijfbaar actiefbestanddeel een afschrijving voor een volledig jaar als beroepskosten in mindering brengen. Bovendien konden die vennootschappen de bij de aankoop komende kosten naar wens afschrijven. Het Arbitragehof heeft in het arrest van 31 maart 2004 het fiscale criterium om een onderscheid te maken van wie wel en niet onder de toepassing van deze maatregel valt vernietigt in die zin dat vanaf het aanslagjaar 2005 de nieuwe bepalingen (pro rata temporis van afschrijvingen tijdens het jaar van aanschaf en afschrijving van de bij de aankoop komende kosten over dezelfde duur als het hoofdbestanddeel) van toepassing worden op alle vennootschappen (zowel kleine als grote vennootschappen). De Ministerraad heeft beslist het voorheen bestaande gunstregime inzake afschrijvingen voor kleine ondernemingen met ingang van het aanslagjaar 2005 opnieuw in te voeren voor kleine ondernemingen in de zin van artikel 15, § 1 van het Wetboek van vennootschappen. Bedoeld worden die vennootschappen die een verkorte jaarrekening kunnen opstellen t.t.z. : de vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die voor het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één der volgende criteria overschrijden : - jaargemiddelde van het personeelsbestand : 50; - jaaromzet, exclusief de BTW : 6.250.000 euro; - balanstotaal : 3.125.000 euro; tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt. In tegenstelling tot voorheen zullen thans een groter aantal vennootschappen van het gunstregime inzake afschrijvingen kunnen genieten. Zowel het V.B.O., F.E.B., Unizo als UCM waren vragende partij om het gunstregime als dusdanig uit te breiden. (*) nr. 59/2004 van 31 maart 2004.