23 jul 2021 19:50

Aanpassing van de algemene wet inzake douane en accijnzen aan het douanewetboek van de Unie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed tot aanpassing van de algemene wet inzake douane en accijnzen aan het douanewetboek van de Unie en houdende diverse bepalingen.

Naar aanleiding van de inwerkingtreding op 1 mei 2016 van Europese Verordening (EU) nr. 952/2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie zijn wijzigingen noodzakelijk aan de Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen van 18 juli 1977 (AWDA). Een eerste wet tot gedeeltelijke implementatie van deze verordening werd reeds goedgekeurd door de Wetgevende Kamers op 12 mei 2014. De dagelijkse praktijk van de douanediensten toont echter de noodzaak aan tot aanvullende aanpassingen aan de AWDA. Het voorontwerp vervolledigt dus de implementatie van Verordening 952/2013.

Verschillende bepalingen die zijn opgenomen in de Europese wetgeving werden uit de AWDA verwijderd en waar nodig vervangen door een verwijzing hiernaar. Bovendien werd van deze oefening gebruikgemaakt om bepaalde artikelen duidelijker te formuleren en de benamingen aan te passen aan de nieuwe terminologie.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.