07 jul 2017 14:29

Aanpassing van de maatschappelijke zekerheid van arbeiders voor wat de zorg voor gehandicapten betreft

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed om de federale sociale zekerheidswetgeving aan te passen aan de wijziging van de Vlaamse regelgeving inzake de financiering van de zorg en ondersteuning van personen met een handicap.

Het huidige koninklijk besluit voorziet dat zorgverleners die niet met een arbeidsovereenkomst zijn tewerkgesteld, maar wel gefinancierd worden door middelen uit het zogenaamde ‘Persoonlijk Assistentiebudget’ onderworpen zijn aan de sociale zekerheid en op basis van deze financiering rechten opbouwen in de sociale zekerheid.

Omdat de Vlaamse regelgeving gewijzigd is, wordt het Persoonlijk Assistentiebudget omgevormd naar een Persoonsvolgende Financiering. Een wijziging van het RSZ-besluit dringt zich bijgevolg op om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst de onderwerping en de rechten van betrokken personen gevrijwaard blijven.
Het ontwerp brengt hiertoe de nodige wijzigingen aan in het RSZ-besluit. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders