16 jul 2021 17:54

Aanpassing van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en de adequate middelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanpassing van de minimale voorwaarden inzake de snelste adequate hulp en de adequate middelen.

Het ontwerp bepaalt het volgende:

  • het preciseert dat de uitzondering die toelaat om in plaats van een autopomp met 6 (AP6), tegelijk twee autopompen met 4 (AP4) te sturen, enkel op niet-structurele wijze mag toegepast worden door de zone. Dat betekent dat het personeelsplan niet mag gebaseerd zijn op deze uitzondering
  • het ontwerp geeft de mogelijkheid aan de zone om op basis van de operationele risico-analyse, niet steeds een officier ter plaatse te moeten sturen met de eerste uitruk, de officier dient wel steeds oproepbaar te zijn
  • voor een aantal andere interventies worden geen minimale middelen meer bepaald. De zone bepaalt zelf, in functie van haar operationele risicoanalyse, haar risicoanalyse welzijn op het werk, de bestaande voorafgaande interventieplannen of standaard operationele procedure welke middelen ingezet moeten worden voor dat type interventie
  • het voert een aantal formele wijzigingen door
  • het schrapt de bepalingen over de prezones, aangezien die nu niet meer bestaan

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen