17 mrt 2017 15:49

Aanpassing van de retributies met betrekking tot het behandelen van een aanvraag tot registratie van homeopathische geneesmiddelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de actualisering beoogt van de bedragen van de retributies die een aanvrager dient te betalen voor de behandeling van zijn aanvraag tot registratie van een homeopathisch geneesmiddel.

De activiteiten van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) worden met name gefinancierd door retributies waarbij er een redelijke verhouding bestaat tussen de waarde van de bewezen dienst en de vergoeding. Om de budgettaire doelstelling te respecteren die een betere spreiding van de inherente administratieve kosten voor de behandeling van dit type dossiers beoogt, verhoogt het ontwerp van koninklijk besluit de bedragen van de retributies voor de behandeling van een aanvraag tot registratie van een homeopathisch geneesmiddel. Op die manier dekken de retributies beter de kosten die worden gemaakt ten voordele van de sector bij het behandelen van de betrokken dossiers.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 25 van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen