06 dec 2013 18:55

Aanpassing van de socialezekerheidswetgeving naar aanleiding van de zesde staatshervorming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de overdracht van bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming op het vlak van de sociale zekerheid vergemakkelijkt, door het stelsel van bijdrageverminderingen coherenter en duidelijker te maken.

De bestaande specifieke verminderingen worden herschikt en omgevormd tot een doelgroepenvermindering.

Het voorontwerp brengt wijzigingen aan op het vlak van:

  • de sociale maribel in de non-profitsector
  • kunstenaars
  • gesubventioneerde contractuelen
  • huispersoneel
  • onthaalouders
  • werknemers tewerkgesteld op basis van art 60, §7 van de OCMW-wet

De wijzigingen gebeurden in overleg met de bevoegde inningsinstellingen: RSZ en RSZPPO.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector en van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen