31 jan 2020 14:18

Aanpassing van het bedrag van de verplaatsingsvergoeding

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Werk Nathalie Muylle een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag van de verplaatsingsvergoeding aanpast.

Dit ontwerp past het bedrag van de verplaatsingsvergoeding aan van 0,1316 euro naar 0,1579 euro per kilometer. Het actuele grensbedrag is van toepassing sinds 1 januari 2009. De sociale partners stellen een verhoging van 20% voor, die in de eerste plaats te verantwoorden is als een aanpassing aan de gestegen levensduurte. Sinds eind 2008 zijn de gezondheids- en consumptieprijsindexen ongeveer met eenzelfde percentage gestegen (respectievelijk 18,41% en 19,86%). De afronding naar boven kan verantwoord worden als een kleine buffer naar de toekomst toe. De verplaatsingsvergoeding is vrijgesteld van sociale bijdragen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, 4°, c) van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders