20 jul 2023 18:32

Aanpassingen inzake de wapenwetgeving

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit en een voorontwerp van wet goed inzake de wapenwetgeving.

Het voorontwerp omvat een aantal maatregelen om de werking van het Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (COIV) verder te optimaliseren. Er vinden wijzigingen plaats in de functie van adjunct-directeur, waardoor sommige bepalingen van het Wetboek van Strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek moeten worden aangepast.

Ten tweede wijzigt het voorontwerp de samenstelling van het Overlegorgaan voor de coördinatie van de invordering van niet-fiscale schulden in strafzaken om de samenstelling te actualiseren en om het uit te breiden tot twee nieuwe hoofdrolspelers in dit proces, namelijk de Raad van Hoofdgriffiers en een vertegenwoordiger van het College van Hoven en Rechtbanken.

Ten slotte brengt het voorontwerp een wijziging aan in de wapenwet om een juridische leemte op te lossen op het niveau van de procedure en de bevoegde autoriteit om te beslissen over de vernietiging van wapens die in beslag zijn genomen in het kader van bestuurlijke politie.

Het ontwerp van koninklijk besluit houdt een aanvulling van de wapenwet in en legt de praktische modaliteiten vast voor de vernietiging van vrijwillig afgestane vuurwapens. De gouverneur kan binnen één maand na ontvangst van de vuurwapens beslissen hoe de vernietiging ervan gebeurt, en kan de politie er mee belasten om toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de veiligheid van de vernietiging.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 2006 tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens

Voorontwerp van wet houdende wijziging van de wapenwet en houdende optimalisatie van de werking van het Centraal Orgaan voor de inbeslagneming en de verbeurdverklaring en het Overlegorgaan voor de coördinatie van de invordering van niet-fiscale schulden in strafzaken