23 jul 2021 19:51

Aanpassingen van bepalingen betreffende de kosten van farmaceutische specialiteiten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake aanpassingen van bepalingen betreffende de kosten van farmaceutische specialiteiten, in het kader van besparingsmaatregelen. 

Het ontwerp van koninklijk besluit betreft het uitvoeringsbesluit in het kader van de programmawet. Het bevat de volgende aanpassingen, die in werking treden op 1 september 2021:

  • de uitbreiding van complexe werkzame bestanddelen
  • de uitzondering op de regularisatie voor de uitdieping van de referentieterugbetaling voor niet categorie A geneesmiddelen
  • vervanging van de vrijstelling van de toepassing van de maatregel 'oude geneesmiddelen' voor bepaalde vergoedingsgroepen en hoofdstuk III door een uitzondering 'Europese prijzen'

De aanpassingen kaderen in een aantal bijkomende besparingsmaatregelen die de regering heeft voorzien in het kader van de begroting 2021.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten